Novinarsko častno razsodišče / Organ DNS in SNS

Novinarsko častno razsodišče je skupni samoregulativni organ SNS in Društva novinarjev Slovenije, ki skrbi, da člani novinarske skupnosti in avtorji novinarskih besedil in prispevkov spoštujejo etična in profesionalna pravila. Pritožbo, da je bil kršen Kodeks novinarjev Slovenije lahko na razsodišče, ki ga sestavlja devet izvoljenih novinarjev in urednikov ter dva predstavnika javnosti, naslovi kdorkoli in skuša tako zaščiti svoje pravice ali doseči boljše ravnanje novinarjev ali posameznih uredništev v prihodnje.

Postopki pred častnim razsodiščem, ki potekajo praviloma javno, sprožijo premislek, ali je bilo ravnanje pravilno, največkrat pa tudi razpravo in odmeve v novinarski skupnosti in širši javnosti. Postopek se lahko konča z razsodbo, če gre za člane novinarskih organizacij oziroma s stališčem, če gre za nečlane, možna pa je tudi poravnava med novinarjem in pritožnikom. Novinarsko častno razsodišče sprejema tudi izjave in priporočila, v katerih poda natančnejšo razlago uporabe in razumevanja posameznih členov kodeksa.

V skrajnem primeru lahko razsodišče predlaga tudi izključitev člana iz novinarskih organizacij, katerih član je, razsodniki pa imajo tudi sicer široke pristojnosti: obravnavajo lahko delo novinarjev, ki niso člani novinarskih organizacij, ali avtorjev, ki sploh niso novinarji. Vendar so v njegovi 60-letni zgodovini primeri, ko bi razsodišče zaradi kršitve kodeksa predlagalo izključitev člana, izredno redki.

Razsodbe/stališča NČR ni mogoče šteti za dejanje, zaradi katerega bi lahko tožnik sprožil upravni spor zaradi domnevnega posega v njegove ustavne pravice.

Razsodbe/stališča NČR so po svoji vsebini le mnenje tega organa in nimajo značaja sodb ali odločb, s katerimi se v nekem uradnem postopku izrekajo sankcije ali odloča o posameznikovih pravicah.