Društvo ANA je nepridobitna organizacija, katerega namen je združevati avtorje, praviloma profesionalne novinarje, s ciljem združevanja in v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur.l. RS 16/2007- UPB3, 68/2008) in mednarodnimi pogodbami s področja avtorskega prava zaščititi avtorske pravice svojih članov.

Ime društva je Društvo ANA – Avtorska novinarska agencija. V mednarodnih stikih se uporablja angleška izvedba imena, in sicer Society ANA – Journalists Authors Agency.

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah je namen društva tudi kolektivno in individualno varovanje ter upravljanje pravic avtorjev in del s področja novinarstva in izdajanja medijev za naslednje primere:

 • reproduciranje avtorskih del za privatno in drugo lastno uporabo, kot so pravice iz naslova nadomestil za klipe in fotokopiranje,
 • kabelska retransmisija avtorskih del,
 • reproduciranje avtorskih del na fonograme in videograme,
 • dajanje v najem fonogramov in videogramov,
 • ponatis v dnevnem ali periodičnem tisku, v knjižni obliki in ponovitve,
 • predelave in avdiovizualne priredbe,
 • reproduciranje v elektronski obliki,
 • sekundarno radiodifuzno oddajanje,
 • dajanje na voljo javnosti,
 • pravica distribuiranja,
 • uporaba fotografij, ki so nastale pri izvedbi avdiovizualnega dela.

 

Naloge društva

Društvo na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah za člane opravlja še naslednje naloge:

 • dovoljuje uporabo novinarskih avtorskih del,
 • obvešča uporabnike o višini nadomestila,
 • objavlja tarife za plačilo nadomestila,
 • sklepa skupni sporazum z reprezentativnim združenjem uporabnikov novinarskih avtorskih del oziroma sporazume s posameznimi uporabniki,
 • sklepa sporazume s tujimi kolektivnimi organizacijami,
 • nadzoruje uporabo avtorskih del novinarjev,
 • izterjuje plačila nadomestil in avtorskih honorarjev,
 • deli zbrana sredstva novinarjem oziroma sklepa sporazume o delitvi sredstev,
 • uveljavlja varstvo avtorskih pravic pred sodišči in drugimi državnimi organi,
 • opravlja administrativno – tehnične posle,
 • za člane zbira in posreduje vse informacije o dobljenih in razdeljenih sredstvih iz nadomestil za avtorske pravice.

 

Članstvo

Redni član društva je lahko vsak avtor oziroma imetnik avtorske pravice po ZASP s področja, kot ga določa 9. člen statuta. O včlanitvi v društvo odloča upravni odbor na podlagi pisne pristopnice kandidata.

Zunanji član društva je lahko vsak novinar oziroma imetnik avtorske pravice, ki je v skladu s 1. odstavkom 151. člena ZASP sklenil z društvom pogodbo o upravljanju z avtorsko pravico.

Pristopna izjava ANA

Statut ANA